Hofleverancier.com

Bepalingen

Bepalingen betreffende het recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen met de toevoeging 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier'

 1. Zijne Majesteit de Koning verleent het recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen met de toevoeging 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier'. Het is verbonden aan de naam van de onderneming en het is niet overdraagbaar.
 2. Verlening van het recht houdt in dat de gerechtigde het Koninklijk Wapen mag voeren met daarbij de woorden 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier', waar zulks in het gebruik past, bijvoorbeeld op briefpapier of verpakkingen, mits steeds in combinatie met de naam van de onderneming en onverminderd het bepaalde onder punt 6 van deze bepalingen.
 3. Het voeren van het woord ‘Hofleverancier’ zonder toevoeging van 'Bij Koninklijke Beschikking' is niet toegestaan. Het Koninklijk wapen wordt gevoerd volgens het bij de verlening van het recht uitgegeven model. Van dit model mag door stilering, toevoeging of enige andere wijziging niet worden afgeweken.
 4. In het buitenland mag de tekst 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier' in een vreemde taal worden gevoerd. De vertaling luidt:
  - in het Engels: 'By Appointment to the Court of the Netherlands'
  - in het Frans: 'Fournisseur de la Cour par ordonnance Royale'
  - in het Duits: 'Durch Königlichen Erlass Hoflieferant'
  - in het Spaans: 'Proveedores de la Real Casa de Los Paises Bajos'
 5. Het gerechtigd zijn tot het voeren van het Koninklijk Wapen met de toevoeging 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier' houdt voor de gerechtigde de verplichting in alles na te laten wat zijn reputatie zou kunnen schaden. Tevens dient de gerechtigde de bij de verlening uitgereikte documenten, te weten het afschrift van de Koninklijke Beschikking, de oorkonde en het exemplaar van deze bepalingen, met zorg te bewaren. De oorkonde blijft eigendom van Zijne Majesteit de Koning en ware bij voorkeur in een voor het publiek toegankelijke bedrijfsruimte van de onderneming zichtbaar aan te brengen.
 6. Het Koninklijk Wapen en de tekst 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier' mogen niet afzonderlijk deel uitmaken van een merk of van een handelsnaam. In de naam van de onderneming mag het woord ‘Hofleverancier’ of enige andere verwijzing naar het recht niet worden opgenomen.
 7. Het recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen met de toevoeging 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier' kan te allen tijde worden ingetrokken.
 8. Het recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen met de toevoeging 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier' vervalt indien de juridische of feitelijke structuur van de onderneming verandert. Hieronder kan bijvoorbeeld worden verstaan het geval dat de onderneming geheel of in overwegende mate in andere handen overgaat, de onderneming in liquidatie treedt, in staat van faillissement komt te verkeren of surseance van betaling aanvraagt. De gerechtigde is verplicht elke verandering te melden aan de Grootmeester van het Huis van Zijne Majesteit de Koning.
 9. Het recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen met de toevoeging 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier' vervalt van rechtswege na vijfentwintig jaar, dan wel na het verstrijken van de periode waarvoor het is verleend.
 10. Wanneer het recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen met de toevoeging 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier' wordt ingetrokken dan wel vervalt, dient de oorkonde onverwijld te worden teruggezonden aan de Grootmeester van het Huis van Zijne Majesteit de Koning. Alsdan mag het Koninklijk Wapen met de toevoeging 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier' niet meer worden gevoerd.
 11. In de onder 8 en 9 bedoelde omstandigheden waar de gerechtigde onderneming blijft bestaan, kan bestendiging van het recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen met de toevoeging 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier' worden verzocht aan Zijne Majesteit de Koning.

Deze bepalingen worden in twee exemplaren uitgereikt aan de gerechtigde. De gerechtigde dient één exemplaar te ondertekenen en aan de Grootmeester van het Huis van Zijne Majesteit de Koning terug te zenden.